Naš spletni portal uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

 

Skupščina SŽPS 2017

23. maja, 2017

Skupščina SŽPS 2017
Najvišji organ sindikata je skupščina, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega. Število delegatov pridruženih sindikalnih organizacij se določi s pridružitveno pogodbo. Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte sindikata ter njihove spremembe in dopolnitve,
– sprejema usmeritve, programe in plane sindikata,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– voli in razrešuje predsednika sindikata,
– potrjuje imenovanja in razrešitve sekretarja in dveh podpredsednikov sindikata ter štirih članov nadzornega odbora,
– imenuje častne člane sindikata,
– voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora,
– voli in razrešuje predsednike in člane komisij, ki jih ustanovi,
– obravnava poročila glavnega in nadzornega odbora ter drugih odborov in komisij,
– na predlog glavnega odbora odloča o združevanju z drugimi sindikati,
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.

Skupščino po potrebi, najmanj pa enkrat letno, na lastno pobudo ali na pisno zahtevo območnega ali nadzornega odbora sklicuje predsednik sindikata, v njegovi odsotnosti pa za to pooblaščeni podpredsednik. Delo skupščine vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvolijo delegati na vsaki seji skupščine.

Tako imamo o delu in pristojnostih skupščine napisano v našem sindikalnem statutu.
Letošnja redna skupščina je potekala v Ljubljani v torek, 16. maja. Ker je v mesecu aprilu odstopil predsednik sindikata Matjaž Skutnik, smo imeli tudi nadomestne volitve za predsednika SŽPS.
Glede na določila statuta, je bilo letos na skupščino povabljenih 22 delegatov iz vseh 12 območnih organizacij (OO), kolikor jih šteje naš sindikat. Po otvoritvi skupščine in imenovanju delovnega predsedstva ter potrditvi dnevnega reda, je poročilo o delu v preteklem letu podal bivši predsednik sindikata Matjaž Skutnik. Poročilo je bilo razdeljeno na aktivnosti, ki jih je v preteklem letu vodil naš sindikat samostojno in na aktivnosti, ki smo jih peljali skupaj z ostalimi sindikati na SŽ. Sledilo je še poročilo predsednika nadzornega odbora Boštjana Povšeta. Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.
Sledila je obravnava finančnega poročilo za leto 2016 in sprejem finančnega plana za letošnje leto.
V členu, ki določa, kdo je lahko predsednik regijske organizacije je bil spremenjen statut sindikata. Prav tako je bil spremenjen člen Pravilnika o financiranju in načinu razporejanja denarnih sredstev, ki govori o sredstvih tako imenovanega stavkovnega sklada.
V točki nadomestne volitve sta se predstavila kandidata za predsednika sindikata in sicer Milorad Šljivić in Iztok Cevzar. Po predstavitvi programa sta odgovarjala na vprašanja delegatov skupščine. Sledile so tajne volitve. Za predsednika je bil izvoljen Milorad Šljivić, ki se je delegatom zahvalil za visoko podporo.
Po izvolitvi je predsednik Milorad Šljivić imenoval enega novega podpredsednika, Roberta Zormana iz OO Maribor. Dušan Kokol še naprej ostaja podpredsednik, prav tako Jože Skubic ostaja sekretar sindikata. Novi koordinator GO je postal Matjaž Skutnik.
Na tej skupščini je za svoje dolgoletno in predano delo sindikatu prejel zahvalo nekdanji predsednik OO Maribor in PO Maribor Karli Muster.
Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo v preteklem letu in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da bomo s skupnimi močmi pri tem kar se da uspešni.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas
Pridruži se nam
Pristopna izjava

Copyright by SŽPS. All rights reserved.

Copyright by SŽPS. All rights reserved.